Behöver du hjälp? Kontakta oss
1 Definitioner

1.1 För att undvika missförstånd och onödiga upprepningar följer nedan en lista på ord som har en särskild innebörd i det här dokumentet.
Skogsägare” Den som äger skog och vill sälja virke genom att använda Virkesbörsens tjänster.
Köpeskilling” Gemensam term för Preliminär Köpeskilling och Totalbelopp (se punkt 4.8
Virkesbörsen” Nordiska Virkesbörsen AB, org.nr 559081-6756.
Virkesköpare” Den som vill köpa virke genom att använda Virkesbörsens tjänster.
Entreprenör eller Skogsentreprenör” Den som exempelvis vill lämna offert på Skogsvårdstorget eller köpa virke genom att använda Virkesbörsens tjänster

2 Om Virkesbörsen

2.1 Virkesbörsen driver en handelsplats där Skogsägare kan lägga upp virke till försäljning och köpare kan lägga anbud på och förvärva sådant virke. Virkesbörsen förmedlar alltså kontakten mellan köpare och säljare, men är inte själv part i köp mellan dessa. Virkesbörsen kan komma att förändras, utseendemässigt, designmässigt och funktionsmässigt, sådana förändringar får ske ensidigt från Virkesbörsens sida och påverkar inte giltigheten av dessa Villkor.

Virkesbörsen driver också Skogsvårdstorget som är en offertförfrågningstjänst där exempelvis skogsägare kan ta in offerter på den skogsvård de önskar från skogsentreprenörer eller andra möjliga beställare eller utförare.

2.2 Virkesbörsen tillhandahåller följande tjänster (”Tjänsterna”):

a. Ett prisjämförelseverktyg där virkesköpande bolags villkor presenteras. Prisjämförelseverktyget tillhandahålls kostnadsfritt.

b. En plattform för annonsering och lämnande av anbud avseende virke (”Plattformen”). I Plattformen lägger Skogsägare upp information om det virke han vill sälja och hur detta sker (rotpost, leveransvirke etc.) Virkesköpare kan i Plattformen lämna anbud som sedan kan accepteras eller förkastas av Skogsägaren.

c. Upprättande av kontrakt. När ett anbud accepteras i Plattformen skapas automatiskt ett kontrakt som kan skrivas under digitalt eller skrivas ut för att undertecknas i fysisk form. I Plattformen kan man också skapa ett sådant kontrakt utan att använda Plattformen för köpet.

d. Skogsvårdstorget. En tjänst där den aktör som önskar offert på skogsvård kan annonsera sitt behov och ta in offerter från dem som önskar ta uppdraget.

2.3 Virkesbörsen gör sitt bästa för att hålla en hög driftssäkerhet men ibland går det fel. Virkesbörsen lämnar inga garantier för att Tjänsterna fungerar hela tiden, Tjänsterna tillhandahålls i befintligt skick. Virkesbörsen kan inte heller hållas skadeståndsansvarig för dataförluster, uteblivna vinster eller andra skador som uppstår till följd av nyttjande av Tjänsterna. Som användare åtar du dig att hålla Virkesbörsen skadelös på grund av du olovligen publicerat material på Plattformen, använt Tjänsterna i strid med detta avtal, eller använt Tjänsterna i strid mot lag eller god sed eller tredje parts rättighet.

2.4 Vänligen observera att användarna tillhandahåller innehållet i de kontrakt som genereras. Virkesbörsen kan inte hållas ansvarigt för innehållet i sådana kontrakt. Som Skogsägare,Virkesköpare eller Skogsentreprenör är det viktigt att du kontrollerar att det genererade kontraktet (om ni väljer att använda detta) inklusive bilagor stämmer överens med vad ni har kommit överens om.

3 För Skogsägare

3.1 Du bekräftar att du har rätt att sälja det virke som du annonserar i Plattformen.

3.2 Som Skogsägare räknas du alltid som näringsidkare. Detta innebär att konsumentskyddande lagstiftning inte är tillämplig på det här avtalet, oavsett om du äger skogen privat eller genom ett företag.

3.3 Det är gratis att lägga ut virke till försäljning på Plattformen och du har fri prövningsrätt. Annonserar du på Plattformen, får in anbud och väljer sedan att varken svara på om du godtar anbuden eller inte samt ingnorerar kontakt från Nordiska Virkesbörsen faller en avgift på dig som skogsägare på 15 000 Sek ex moms.

3.4 När du lägger ut virke till försäljning på Plattformen får du själv välja hur länge annonsen ska ligga uppe (”Anbudstiden”). Under Anbudstiden får du inte sälja virket utanför Plattformen. Om du säljer virket under Anbudstiden faller en avgift på dig som skogsägare på 15 000 Sek ex moms. Om virket inte blir sålt trettio dagar (30) efter Anbudstiden är du åter fri att sälja det utanför Plattformen. Du är dock fri att, med tre dagars varsel innan sista anbudsdag (”Varseltiden”), ta bort annonsen från Plattformen under förutsättning att inget anbud ännu lämnats, om ett anbud lämnas under Varseltiden återställs Anbudstiden. Om inget anbud lämnas under Varseltiden ska Anbudstiden anses avslutad.

3.5 Om du vill acceptera ett anbud som har kommit in kan du begära att Anbudstiden direkt upphör. Du kommer då inte kunna ta emot fler anbud.

3.6 Alla annonser förhandsgranskas av Virkesbörsen. Virkesbörsen kan också komma att genomföra kontroller av annonsören. Vanligen kontrolleras att den som annonserar äger den aktuella fastigheten men även andra kontroller kan komma att vidtas.

3.7 Du accepterar att Virkesbörsen äger rätt att begära ut information i form av mätintyg och annan dokumentation från BIOMETRIA ek. för. om alla dina virkesaffärer i syfte att tillse att Virkesbörsens exklusivitet i punkten 3.4 efterlevs. För det fall BIOMETRIA ek. för. inte godtar detta avtal som grund för att lämna ut sådan dokumentation är du skyldig att skicka in en fullmakt till BIOMETRIA ek. för. av vilken det framgår att Virkesbörsen äger rätt till samtliga mätbesked för de affärsled som avser dig samt i övrigt medverka till att Virkesbörsen får ta del av sådan dokumentation.

3.8 Virkesbörsen kan inte lämna någon garanti för att du får några anbud, inte heller garanterar Virkesbörsen att en Virkesköpare står fast vid lämnat anbud. Virkesbörsen förmedlar bara kontakten mellan Skogsägare och Virkesköpare och är inte part i några avtal mellan Skogsägare och Virkesköpare.

3.9 Virkesköpares anbud kan vara förenade med vissa villkor. Det är Skogsägarens ansvar att känna till vad som gäller i det avtal som ingås mellan Skogsägare och Virkesköpare.

3.10 Om Skogsägare välkommnar anbud via direkt kontakt från Virkesköpare på en annons på Plattformen och det leder till affär förbehåller sig Virkesbörsen rätten att fakturera Skogsägaren enligt vid var tid gällande köpevillkor.

4 För Virkesköpare

4.1 Du bekräftar att du är behörig firmatecknare eller har behörig firmatecknares fullmakt att ingå detta avtal och att lämna bindande anbud på Plattformen.

4.2 Virkesköpare betalar en provision till Virkesbörsen på 1,75 % av Köpeskillingen exkl. eventuella kostnader. Att använda Virkesbörsen i övrigt är kostnadsfritt.

4.3 Virkesköpare är bunden av lämnat anbud. Anbudet ska innehålla uppgift om priser och alla andra villkor gällande affären.

4.4 Ett anbud kan inte återkallas utan Skogsägarens godkännande. Det står Skogsägaren fritt att acceptera vilket anbud som helst, även ett anbud som är lägre än ett annat. Virkesbörsen lämnar ingen garanti att lämnat anbud accepteras.

4.5 Virkesbörsen är inte part i avtalet mellan Skogsägare och Virkesköpare och lämnar inga garantier att Skogsägaren har rätt att erbjuda virke till försäljning. Virkesbörsen kontrollerar normalt att Skogsägaren äger den aktuella fastigheten men kan inte ta något ansvar för att den informationen som Skogsägaren uppger är riktig. Visar det sig att Skogsägaren lämnat felaktiga uppgifter och något avtal därför inte kommer till stånd ska dock ingen provision utgå, se punkt 4.7.

4.6 Betalning av provision enligt punkten 4.2 ska ske mot faktura med 30 dagars betalningstid. Fakturan kommer att skickas per e-post till den adress som Virkesköparen angett vid registrering. Fakturering sker då Skogsägaren har accepterat anbudet. På obetald faktura utgår dröjsmålsränta med tjugofyra (24) procent årligen från den dag då fakturan förföll till betalning. Vid elektronisk faktura (e-faktura) tillkommer en fakturaavgift om 20 SEK.

4.7 För det fall köp av virke inte kommer till stånd, trots att Skogsägaren har accepterat ett anbud, och felet inte beror på en omständighet som är hänförlig till Virkesköparen, äger Virkesköparen rätt att få tillbaka sådan provision som redan inbetalts. Det åligger Virkesköparen att visa att något avtal inte kommit till stånd samt att detta inte varit hänförligt till Virkesköparen.

4.8 Då Skogsägaren accepterar ett anbud beräknas antingen en preliminär köpeskilling baserad på den uppskattade mängden virke (”Preliminär Köpeskilling”) eller ett slutligt totalbelopp (”Totalbelopp”).

4.9 Om Preliminär Köpeskilling används ska följande gälla:

a. Om det belopp som slutligen ska betalas är lägre än den Preliminära Köpeskillingen exkl. eventuella kostnader, äger Virkesköparen få tillbaka den del av provision som är beräknad på den Preliminära Köpeskillingen exkl. eventuella kostnader. Detta innebär alltså, att Virkesköparen slutligen ska betala en provision om 1,75% på den faktiska köpeskillingen exkl. eventuella kostnader. Det åligger Virkesköparen att, genom uppvisande av mätbesked visa vad den slutliga köpeskillingen exkl. eventuella kostnader blev.

b. Krav om återbetalning av provision enligt punkt 4.9 a måste lämnas senast nittio (90) dagar från det datum då Virkesköparen fick kännedom om den omständighet som ligger till grund för återbetalning.

4.10 Virkesbörsen har rätt, men inte skyldighet, att låta den Virkesköpare som lämnat det vinnande anbudet veta vilka andra som har lämnat anbud. Sådant meddelande får dock inte innebära att den Virkesköpare som lämnat det vinnande anbudet får tillgång till hela anbuden, utan endast uppgift om vilka som lämnat anbuden.

4.11 Virkesköparen eller det Företag/Organisation Viresköparen representerar får inte ta direktkontakt med Skogsägare som annonserar på Virkesbörsen i syfte att köpa virke av sådan Skogsägare utanför Plattformen. Virkesköparen eller det Företag/Organisation Viresköparen representerar får inte heller i övrigt använda sig av information som Virkesköparen från i Plattformen i försäljnings-, marknadsföringssyfte eller liknande. När Virkesköpare eller det Företag/Organisation Viresköparen representerar besöker en annons och väljer att godkänna våra användarvillkor, godkänner Virkesköparen och det Företag/Organisation Viresköparen representerar att även om Virkesköparen eller det Företag/Organisation Viresköparen representerar fått information om annonsen utanför Plattformen, får Virkesköparen eller det Företag/Organisation Viresköparen representerar endast lämna anbud på Plattformen. Om Virkesköparen eller det Företag/Organisation Viresköparen representerar ändå väljer att ta direktkontakt med en skogsägare baserat på information som kommit Virkesköparen tillhanda via Plattformen eller utanför Plattformen och det leder till affär förbehåller sig Virkesbörsen rätten att fakturera Virkesköparen eller det Företag/Organisation Viresköparen representerar enligt vid var tid gällande köpevillkor som om affärer gjorts via Plattformen.

4.12 Du accepterar att Virkesbörsen äger rätt att begära ut information i form av mätintyg och annan dokumentation från BIOMETRIA ek. för. om alla dina virkesaffärer i syfte att tillse att Virkesbörsens exklusivitet i punkten 4.11 efterlevs. För det fall BIOMETRIA ek. för. inte godtar detta avtal som grund för att lämna ut sådan dokumentation är du skyldig att skicka in en fullmakt till BIOMETRIA ek. för. av vilken det framgår att Virkesbörsen äger rätt till samtliga mätbesked för de affärsled som avser dig och/eller på annat sätt vara behjälplig i Virkesbörsens utfående av relevant dokumentation.

5 För Skogsentreprenörer

5.1 Du bekräftar att du är behörig firmatecknare eller har behörig firmatecknares fullmakt att ingå detta avtal och att lämna bindande anbud på Plattformen.

5.2 Skogsentreprenörer betalar en avgift per öppnad kontaktinformation på Skogsvårdstorget. Den faktureras normalt efter utgången av innevarande månad. Att använda Virkesbörsen i övrigt är kostnadsfritt.

5.3 Skogsentreprenören är bunden av lämnad offert. Offerten ska innehålla uppgift om priser och alla andra villkor gällande affären.

5.4 En offert kan inte återkallas utan Skogsägarens godkännande. Det står Skogsägaren fritt att acceptera vilken offert som helst, även en offert som är högre än en annan. Virkesbörsen lämnar ingen garanti att lämnad offert accepteras.

5.5 Virkesbörsen är inte part i avtalet mellan Skogsägare och Skogsentreprenör och lämnar inga garantier att Skogsägaren har rätt att utföra önskad skogsvårdsåtgärd. Virkesbörsen kontrollerar normalt att Skogsägaren äger den aktuella fastigheten men kan inte ta något ansvar för att den informationen som Skogsägaren uppger är riktig.

5.6 Betalning av kontaktinformation enligt punkten 5.2 ska ske mot faktura med 30 dagars betalningstid. Fakturan kommer att skickas per e-post till den adress som Skogsentreprenören angett vid registrering. Fakturering sker när en Skogsentreprenör valt att öppna kontaktinformationen på Skogsvårdstorget. På obetald faktura utgår dröjsmålsränta med tjugofyra (24) procent årligen från den dag då fakturan förföll till betalning.

6 Primakunder

6.1 Som Primakund på Virkesbörsen kan du jämföra aktuella virkespriser baserade på skogsbolagens offentliga prislistor, läsa marknadsinformation m.m. Kostnaden för att vara Primakund är antingen 99kr per månad eller 599kr för ett år. Alla priser är inklusive moms. Virkesbörsen fakturerar avgiften baserat på de uppgifter som lämnas vid köp. Se punkt 6.8 för ytterligare information om fakturering. Virkesbörsen förbehåller sig rätten att ändra priserna, när som helst, utan förvarning samt möjligheten att erbjuda kampanjerbjudanden. Den Kund som väljer att betala per månad kan närsomhelst avsluta sin Primakund. Avsluta Primakund kan du göra under "Mina sidor". Avslutar man inte sin Primakund med månadsbetalning förnyas den automatiskt med en månad i taget. Kunden får då en ny faktura enligt 6.8. Vid betalning för helår sker ingen automatisk förlängning.

6.2 Vi gör vårt yttersta för att all information på våra webbsidor skall vara korrekt, men förbehåller oss rätten för fel och brister i tjänsterna, priser eller annan information som presenteras på våra webbsidor och i våra tjänster. Våra tjänster testas kontinuerligt på de vanligaste tekniska enheterna och webläsare. Virkesbörsen kan dock inte garantera användarvänligheten på alla tekniska enheter eller webbläsare.

6.3 Köp av tjänsten, Primakund, är bindande under köpperioden och går inte att reklamera. Användare som köper tjänsten, Primakund, frånsäger sig därmed ångerrätten i samband med köp av tjänsten.

6.4 Eventuella klagomål på tjänsten ska riktas skriftligt till bolaget, info@virkesborsen.se

6.5 Tillgången till tjänsten upphör, sägs upp, automatiskt efter att betal-perioden löpt ut eller när tjänsten sägs upp.

6.6 Virkesbörsen äger rätten att ta bort användare från tjänsten Primakund om Virkesbörsen bedömer att tjänsten missbrukas eller om Virkesbörsen på annat sätt bedömer att användaren inte längre bör ha tillgång till tjänsten Primakund.

6.7 Användare får inte utan Virkesbörsen skriftliga tillåtelse dela innehåll från Virkesbörsen utan Virkesbörsens skriftliga tillåtelse till tredje person.

6.8 Virkesbörsen äger rätten att fakturera efter gjort köp på plattformen. Betalning skall ske mot faktura med 14 dagars betalningstid. Fakturan kommer att skickas per e-post till den adress som användaren angett vid registrering på plattformen. På obetald faktura utgår dröjsmålsränta med tjugofyra (24) procent årligen från den dag då fakturan förföll till betalning.

6.9 Virkesbörsen frånsäger sig allt ansvar för de beslut som användaren fattar baserat på informationen som användaren anskaffat sig via tjänsten Primakund.

6.10 Användaren godkänner och accepterar att Virkesbörsen kommer vidta rimliga åtgärder för, men inte har någon skyldighet att underhålla, tillhandahålla support för, uppgradera eller uppdatera tjänsten, Primakund, eller att tillhandahålla allt eller något specifikt innehåll via tjänsten. Virkesbörsen och/eller annan källa till något Innehåll kan, från tid till annan, ta bort sådant Innehåll utan föregående meddelande.

6.11 Tjänsten, Primakund, är personlig och inloggningsuppgifter får inte delas mellan flera personer.

6.12 Virkesbörsen tillämpar 14 dagars ångerrätt för tjänsten Primakund, vilket betyder att du inom 14 dagar från köp kan upphäva ditt köp och då få tillbaka hela priset och avsluta tjänsten Primakund genast.

7 Personuppgifter

7.1 Nedan följer en sammanfattning av Virkesbörsens behandling av personuppgifter. För ytterligare information hänvisas till Virkesbörsens vid var tid gällande Integritetspolicy.

7.2 Virkesbörsen kommer att behandla sådana personuppgifter som Skogsägare, Virkesköpare och skogsentreprenörer tillhandahåller. Behandlingen sker i syfte att Virkesbörsen ska kunna leverera Tjänsterna till Skogsägare, Virkesköpare och Skogsentreprenörer.

7.3 Virkesbörsen lämnar inte ut personuppgifter till tredje man med undantag för de kontaktuppgifter som en Skogsägare uppger för att ta in offert via Skogsvårdstorget. Uppgifter som framgår av anbud kan komma att lämnas ut till vinnande anbudsgivare. Information som Skogsägare lägger upp på Virkesbörsen visas för alla registrerade användare.

7.4 Behandling av sådana uppgifter som angivits ovan sker även i marknadsundersökningssyfte.

7.5 Genom att ingå detta avtal godkänner du Virkesbörsens behandling av uppgifter enligt ovan. Du samtycker också till att ta emot erbjudanden och annan marknadsföring från Virkesbörsen. Du har rätt att tacka nej till utskick som sker i marknadsföringssyfte genom att meddela Virkesbörsen detta.

7.6 Du har rätt att begära att uppgifter rättas. Du har också rätt att en gång per år få information om hur personuppgifter används. Begäran om rättelse eller information ska sändas skriftligen till: Nordiska Virkesbörsen AB, Birger Jarlsgatan 57 C, 113 56 Stockholm.

8 Force majeure (om det blir omöjligt att fullgöra avtalet)

8.1 Om Virkesbörsen eller du inte kan fullgöra en viss skyldighet på grund av att en händelse som ligger utanför Virkesbörsens respektive din kontroll har inträffat, så har den andra parten inte rätt till ersättning eller rätt att säga upp avtalet i förtid med anledning av detta. Exempel på sådan händelse är t.ex. extremt väder, naturkatastrof, krigshändelse, ny lagstiftning, myndighetsbeslut, strejk eller olyckshändelse.

9 Ändring av villkoren

9.1 Dessa allmänna villkor kan ändras närsomhelst. Virkesbörsen ska skriftligen, t.ex. via e-post, meddela om sådan ändring, och ändringen blir bindande en månad efter det att meddelandet skickades till dig. Du kan innan ändringen träder i kraft välja att, utan extra kostnad, säga upp avtalet. Om du vill säga upp avtalet är det viktigt att du meddelar Virkesbörsen detta så snart som möjligt.

10 Ditt användande av Virkesbörsens Plattform

10.1 Du får bara använda Plattformen med syftet att köpa respektive sälja virke, jämföra priser, ta in eller svara på offerter för skogsvård eller upprätta kontrakt. Du får aldrig kontakta en annan användare av Plattformen i något annat syfte än vad som följer av Plattformens syften.

10.2 Du är alltid skyldig att följa god sed och gällande rätt när du använder Plattformen. Detta innebär bland annat att du inte får

  • lägga upp något material som inte är relaterat till en tilltänkt virkesaffär eller offert,
  • lägga upp något innehåll som du inte äger rättigheterna till eller som är olagligt eller stötande,
  • lägga upp falsk eller missvisande information,
  • använda någon annans identitetsuppgifter eller tillåta att någon annan använder dina egna,
  • samla in information om Plattformens användare.

10.3 Virkesbörsen har alltid rätt att avsluta ditt användarkonto och radera av material du laddat upp på Plattformen vid misstanke om att du bryter mot villkoren i detta avtal. Du har inte rätt till ersättning för ett sådant avslutande.

10.4 Genom att ladda upp material på Plattformen godkänner du att Virkesbörsen har rätt att obegränsat i omfattning och tid, använda sådant material. Detta innebär en fri licens till alla immateriella rättigheter som är kopplade till sådant material.

10.5 Virkesbörsen förhandsgranskar alla annonser (virkesannonser och offertförfrågningar) och anbud och förbehåller sig rätten att göra justeringar, begränsningar i dessa innan de publiceras. Virkesbörsen förbehåller sig också rätten att göra sådana justeringar i efterhand.

10.6 Du är fullt ut ansvarig för alla skador som åsamkas Virkesbörsen som en följd av att du inte följer dessa allmänna villkor.

11 Tvist (om vi inte är överens)

11.1 Tvist som grundar sig på Avtalet ska avgöras av allmän domstol med tillämpning av svensk lag.

Klarna

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.