Behöver du hjälp? Kontakta oss

Integritetspolicy

Virkesbörsen värnar alltid om din personliga integritet. Vi ber inte om personlig information om vi verkligen inte behöver den. Längre ner i denna policy hittar du information specifikt kopplat till GDPR.

2 Om Virkesbörsen

Denna integritets- och sekretesspolicy (”Policy”) gäller då Nordiska Virkesbörsen AB org.nr 559081-6756 (”Virkesbörsen”) tillhandhåller tjänster för köp och sälj av virke, offertförfrågningar på skogsvård, skapa kontrakt samt prisjämförelse via vår webbplats (”Tjänsterna”).

På denna sida beskriver vi vad för information vi samlar in och hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och hur vi skyddar dina personuppgifter. Denna Policy gäller för webbplatsen www.virkesborsen.se och för alla dom tjänster, webbplatser, webbadresser, applikationer och verktyg som tillhör Virkesbörsen.

Vi samlar in information från dig när du, besöker eller registrerar dig på vår webbplats, loggar in på ditt konto och använder Tjänsterna. Den insamlade informationen inkluderar bland annat ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, samt övrig information som krävs för att du ska kunna publicera din virkesannons, göra offertförfrågan, lämna ett anbud, skapa ett kontrakt och använda andra tjänster som vi erbjuder.

Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar information om din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan. Vi samlar även in ej personlig identifierande information av det slag som webbläsare och servrar vanligtvis gör tillgänglig. Sådan information kan vara typ av webbläsare, språkinställningar, hänvisande webbplats, samt datum, tid, och plats för varje besökarförfrågan.

Virkesbörsen kan komma att inhämta uppgifter från offentliga register och information som Virkesbörsen får del av från tredje parter. Virkesbörsen kan också komma att lämna personuppgifter till tredje part i den uträckning det är nödvändigt för att mottagaren ska kunna identifiera användaren så att Virkesbörsen kan fullgöra sina tjänsteåtaganden. Tredje part i detta fall är leverantörer som har, kan utföra eller kan söka i fastighetsregister, bolagsregister, information om virkestransaktioner och affärer (exempelvis SDC), kreditupplysning.

Dina personuppgifter sparas och bevaras hos oss endast så länge det finns behov att bevara dom för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Vidare kan Virkesbörsen spara uppgifter så länge om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Virkesbörsens rättsliga intressen.

Varför samlar vi in information?

Virkesbörsen samlar in dina personuppgifter för flera olika syften men i huvudsak för att:

 • Tillhandhålla, administrera, utveckla och anpassa Tjänsterna och dess funktionaliteter.
 • Göra din upplevelse personlig och tillgodose dina personliga behov.
 • Marknadsföra Tjänsterna för dig och för andra. Samt säkerställa kundkännedom.
 • Förbättra vår kundservice och ditt behov av hjälp.
 • Kontakta dig via e-post och telefon.
 • Utföra marknad- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs och metodutveckling.
 • Uppfylla säkerhets- och andra författningsreglerade krav.
 • Förebygga bedrägerier, illegala aktiviteter.
 • Administrera en tävling, ett erbjudande eller en undersökning.

Personuppgifter och uppgifter om positioneringsdata kan exempelvis komma att behandlas, segmenteras, analyseras för att genom riktad marknadsföring kunna lämna information, erbjudanden, eller olika typer av rekommendationer om egen eller samarbetsparternas varor och tjänster, vilket är anpassade efter dig som person. Om du inte vill att Virkesbörsen använder dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du skriftligen eller genom att kontakta oss anmäla det till Virkesbörsen.

Tredje Part

Virkesbörsen kan komma att lämna ut eller på annat sätt tillhandhålla information om användaren till Virkesbörsens betrodda samarbetspartners. Dock så är den informationen begränsad och innehåller inte information som sätter användaren i risk. Vi kommer inte dela personnummer, kontonummer, eller annan information som kan skada användaren. Samarbetspartnern genom avtal har förbundit sig att inte samköra informationen med andra register i syfte att avslöja användarens identitet. Samarbetspartnern får inte heller lämna ut informationen till någon annan utan Virkesbörsens skriftliga godkännande. Informationen får vidare endast användas av mottagaren i syfte att analysera användarens preferenser, beteenden, behov och livsstil för att ta fram nya kund- och marknadsanalyser.

Vi kan även komma att dela med oss av dina personuppgifter till andra användare på virkesbörsen som kan vara bosatta i ditt land eller i andra länder, i enlighet med vad som tillåts av dig eller genom din användning av våra webbplatser, tjänster, applikationer eller verktyg.

 • Virkesbörsen har rätt att dela den information som du anger när du skapar en virkesannons. Då visas information till andra som besöker och använder Tjänsterna om din skog och ditt virke dock visas inte personlig information som (personnummer, organisationsnummer, namn, epost, telefonnummer, adress, kontonummer) endast information som är viktig så att köpare kan göra en värdering och lämna ett anbud visas.
 • När du valt köpare av ditt virke eller valts som köpare och ett kontrakt genererats och du är involverad i den affären så kommer personuppgifter att användas i det kontraktet för att det skall vara giltigt.
 • När du lagt upp en offertförfrågan på Skogsvårdstorget så kommer personuppgifter att användas och förmedlas till de skogsentreprenörer som önskar att lämna offert.
 • Virkesbörsen har rätt att dela ditt namn, telefonnummer och e-postadress i en så kallad anbudslista eller i en offertförfrågan på Skogsvårdstorget, det vill säga om du varit med i ett anbudsförfarande så kan ditt namn, telefonnummer och e-postadress lämnas ut till vald köpare i anbudsförfarandet eller om du har lagt ut en offertförfrågan på Skogsvårdstorget. Dock endast så att köpare kan säkra sig så att inte anbudsförfarandet har blivit manipulerat med falska anbud etc. eller för att kunna lämna en offert till dig.

Vidare kan Virkesbörsen dela information till en tredje man till vilken du uttryckligen vill att vi ska skicka dina uppgifter (eller till sådan annan tredje man som du informeras om och samtycker till vid användningen av en särskild tjänst). Virkesbörsen kan komma att dela information med tredje part i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

Ändring av denna Policy

Virkesbörsen har när som helst rätt att ändra denna policy. Dock ska Virkesbörsen med rimligt varsel via vår Hemsida underrätta användarna att förändring har skett. Om du inte godtar de ändrade uppgifterna så har du rätt att säga upp avtalet med Virkebörsen innan den nya och ändrade policyn träder ikraft. Du gör det genom att avsluta ditt konto hos Virkesbörsen.

Skydd

Du kan alltid känna dig trygg när du lämnar ut dina personuppgifter och information till Virkesbörsen. Vi på Virkesbörsen har och kommer alltid att vidta de säkerhetsåtgärder som behövs för att vi ska skydda dina personuppgifter. Vidare så är de datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

Använder vi cookies?

Ja vi använder cookies och liknande teknik. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Om du inte accepterar användning av cookies kan du konfigurera din webbläsare att inte acceptera cookies. Om du väljer att ställa in din webbläsare att inte acceptera cookies kan Virkesbörsen tyvärr inte garantera att Tjänsterna fungerar korrekt.

Ansvarig

Virkesbörsen är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i en enlighet med gällande lagstiftning. En gång per kalender år har du att genom att kontakta oss eller genom att skriftligt undertecknad ansöka, erhålla ett registerutdrag om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig. Du har även rätt att när som helst begära att vi antingen rättar, blockerar eller raderar personuppgifter som är felaktiga. Virkesbörsen kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga eller missvisande.

Samtycke

Genom att använda Tjänsterna, vår webbplats och genom att du skapar ett konto och accepterar vår Användarvillkor accepterar du också denna Policy vilket innebär att du samtycker till att vi får samla in, använda, lämna ut och spara den information som du lämnar till oss genom Tjänsterna på de sätt som beskrivs i denna Policy och i våra Användarvillkor.

Särskilt om GDPR

På Virkesbörsen arbetar administrativ och teknisk personal för att gemensamt utveckla virkesmarknaden. För oss på Virkesbörsen kommer du som individ och användare alltid först och denna integritetspolicy (nedan “Integritetspolicy”) förklarar hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du använder dig av våra tjänster (“Tjänsterna”).

I vår Integritetspolicy förklarar vi närmare hur Virkesbörsen fungerar för dig som ”användare” och vem som ansvarar för den personuppgiftsbehandling som sker i samband med att du använder Tjänsterna. Vi beskriver även vilka personuppgifter om dig som behandlas när du använder Tjänsterna, hur vi behandlar personuppgifterna och varför. Vi beskriver också vilket lagstöd som motiverar behandlingen i fråga samt vilka utomstående parter som kan komma att hantera personuppgifter om dig för att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsterna. Du får också information om dina rättigheter i förhållande till den behandling som sker avseende dina personuppgifter och hur du kan gå tillväga för att utöva dessa rättigheter.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter framgår även av Virkesbörsens:s Allmänna Villkor.

Vem ansvarar för personuppgiftsbehandlingen?

Det är Nordiska Virkesbörsen AB, org. nr. 558091-6756 (”Virkesbörsen”), som äger och tillhandahåller den tekniska plattformen och handelsplatsen ”Virkesbörsen” (“Appen”) och som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du registrerar i Appen.

Om du har frågor eller synpunkter på behandlingen av dina personuppgifter i samband med din användning av Tjänsterna är du alltid välkommen att kontakta oss och/eller vårt dataskyddsombud via vår hemsida www.virkesborsen.se, eller genom att skicka ett mail till info@virkesborsen.se.

Personuppgifter som registreras via ditt användarkonto i Appen

Virkesbörsen behandlar de personuppgifter om dig som du registrerar via ditt användarkonto så som namn, personnummer, adress och e-postadress i samband med att du öppnar ditt användarkonto hos oss och därefter de uppgifter som du registrerar när du använder Appen. Dessutom kan vi komma att automatiskt samla in och behandla följande information; (i) teknisk information inklusive IP adress, inloggningsinformation, typ och version av operativsystem och enhet, tidsinställningar, valt språk, cookies etc.; och (ii) information om Tjänsterna du använt hos oss, tidsåtgång till ärenden, knapptryckningar etc.

Information om vår användning av cookies framgår även av Virkesbörsens:s policy för cookies.

Dessa typer av personuppgifter som lämnas i samband med att du använder Appen kallar vi nedan för “Användardata”.

Personuppgifter från tredje part

Virkesbörsen kan i vissa fall och med användares godkännande inhämta information från tredje part, exempelvis Skogsstyrelsen eller SDC. För det fall dessa uppgifter bedöms relevanta för tillhandahållandet inom ramen för Tjänsterna kan de komma att sparas och behandlas av tredje part

Var lagras dina personuppgifter?

Appen är en egenutvecklad teknisk plattform som ägs och kontrolleras av Virkesbörsen och som löpande utvecklas och kvalitetssäkras. Merparten av dina personuppgifter som vi hanterar i samband med att du nyttjar Tjänsterna sparas inte i din mobil eller surfplatta. Dessa personuppgifter lagras istället av Virkesbörsen i infrastruktur som tillhandahålls av en av Virkesbörsens underbiträden. Personuppgifterna hanteras och lagras främst inom EU/EES och inga känsliga personuppgifter lagras utanför EU/EES i samband med nyttjandet av Tjänsterna.

Vilka personuppgifter behandlas när du använder Virkesbörsen och varför?
Virkesbörsens behandling av din Användardata

Virkesbörsen behandlar din Användardata (såsom beskrivet ovan i avsnitt 3.1) för följande ändamål:

 • (i) behandla din registrering eller uppsägning av ditt användarkonto i Appen;
 • (ii) ge dig behörighet att logga in och använda ditt användarkonto;
 • (iii) säkerställa din identitet och fastighet;
 • (iv) upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter om dig;
 • (v) för att du ska kunna följa och administrera pågående användning av Tjänsterna;
 • (vi) hantera dina val av inställningar och uppgifter om betalning; samt
 • (vii) för att i övrigt kunna leverera Tjänsterna till dig enligt våra Allmänna Villkor.

Vi stödjer oss på den rättsliga grunden “avtal” (artikel 6.1 b dataskyddsförordningen, “GDPR”) för att behandla dina personuppgifter genom det avtal (våra Allmänna villkor) som du har ingått med Virkesbörsen: i syfte att kunna erbjuda Tjänsterna.

Tillhandahållande av supporttjänster relaterat till ditt nyttjande av Tjänsterna

Virkesbörsen kan komma att kommunicera med dig i egenskap av användare av Tjänsterna. I detta ingår bl.a. att besvara förfrågningar samt att utreda klagomål- och supportärenden (inklusive teknisk support) genom vår supporttjänst via telefon eller i våra digitala kanaler. Beroende på ditt ärende kan du komma att dela med dig av ytterligare Användardata som vi då behandlar i syfte att kunna hjälpa dig nyttja Tjänsterna på bästa sätt.

Virkesbörsen tillhandahåller support enligt ovan som en del av Tjänsterna (dvs. för att kunna fullgöra avtalet mellan dig och Virkesbörsen). I den mån supporttjänsterna är relaterade till känsliga personuppgifter om dig sker behandlingen med stöd av avtalet mellan dig och Virkesbörsen.

För att kunna marknadsföra produkter och tjänster samt förbättra din användarupplevelse

Virkesbörsen behandlar delar av din Användardata (såsom beskrivet ovan i avsnitt 3.1) för följande ändamål: direktmarknadsföring till dig via e-post och sms eller andra liknande elektroniska kanaler för kommunikation, t.ex. i samband med kampanjer och erbjudanden i samarbete med samarbetspartners till Virkesbörsen. Detta innefattar analys om dig som användare av Tjänsterna och hur du använder Tjänsterna (t.ex. vilka sidor du besökt och vilka sökningar du gjort) samt din historik baserat på din kontakt med Virkesbörsen. Vår analys innefattar även uppgifter om din ålder och bostadsort.

Virkesbörsen tillvaratar även uppgifter om din användning av Tjänsterna i syfte att förbättra användarupplevelsen i Appen. Information om dig som användare används också i marknadsföringssyfte.

Marknadsföringsutskick till dig sker med stöd av ditt samtycke som du kan dra tillbaka när du vill i enlighet med avsnitt 9 nedan.

För att fullgöra rättsliga förpliktelser

Virkesbörsen kan komma att behandla din Användardata (såsom beskrivits ovan i avsnitt 3.1 - 3.2) med stöd av den rättsliga grunden “rättslig förpliktelse” (artikel 6.1 c i GDPR) för att uppfylla rättsliga skyldigheter enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut.

Vi sparar och behandlar i övrigt dina personuppgifter i den omfattning det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser och de krav som ställs upp enligt lag.

För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra kvalitén av Tjänsterna

Virkesbörsen kan komma att behandla dina personuppgifter i syfte att utveckla och förbättra Tjänsterna och de IT-system som används för att tillhandahålla Tjänsterna i syfte att kontinuerligt förbättra säkerheten och vår hantering av personuppgifter samt för att göra Appen mer användarvänlig, t.ex. genom att ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används av våra användare.

Vi behandlar endast känsliga personuppgifter om dig i syfte att kunna tillhandahålla Tjänsterna (dvs. för att kunna fullgöra avtalet mellan dig och Virkesbörsen) samt för att kunna kvalitetssäkra och utveckla Tjänsterna i enlighet med gällande lagstiftning. All annan utveckling av våra Tjänster sker med stöd av avidentifierad data.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter

Vi hanterar endast dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål uppgifterna i fråga behandlas för enligt avsnitt 5 ovan. Dvs. så länge det behövs för att kunna tillhandahålla god service eller i övrigt kunna leverera Tjänsterna eller för att uppfylla de rättsliga skyldigheter som åligger oss. Vi har i övrigt rutiner för hur vi lagrar eller avidentifierar personuppgifter i syfte att löpande se till att dina personuppgifter vid var tid ska vara adekvata och relevanta för vårt fortsatta tillhandahållande av Tjänsterna. Dina Användaruppgifter raderas eller avidentifieras senast sex (6) månader från det att du avslutat ditt användarkonto hos oss, om personuppgifterna inte är nödvändiga att spara för att vi ska uppfylla våra skyldigheter enligt lagkrav eller uppgifterna annars behövs för att tillvarata rättsliga anspråk.

Samtliga uppgifter som inte behövs för utförande och utveckling av Tjänsterna eller i kvalitetssäkringssyfte, anonymiseras och sparas efter att ändamålet med uppgifterna uppfyllts alternativt raderas. Användardata som lagras på basis av ditt samtycke raderar vi om du återkallar ditt samtycke. I avsnitt 10 kan du läsa mer om hur du utövar din rättighet att återkalla ditt samtycke.

Tredje parter som dina personuppgifter kan komma att delas med när du använder Tjänsterna
Underleverantörer till Virkesbörsen

För att vi ska kunna erbjuda dig Tjänsterna använder vi oss av ett antal externa leverantörer som i vissa fall behandlar personuppgifter. Våra IT-tjänsteleverantörer, såsom drifts- och hostingleverantörer, arbetar endast på uppdrag av Virkesbörsen och enligt Virkesbörsens instruktioner i egenskap av s.k. personuppgiftsbiträden.

Virkesbörsen anlitar även leverantörer som arbetar självständigt och på så sätt själva ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter, såsom leverantörer av betalnings- eller finansieringslösningar. Du kommer i förekommande fall att bli ombedd att ingå separat avtal direkt med sådan leverantör. Vi ber dig att uppmärksamma att denna Integritetspolicy inte gäller för personuppgiftsbehandling som sker av dessa leverantörer. För information om hur andra leverantörer behandlar dina personuppgifter hänvisar vi dig till dessa leverantörer.

Tredjelandsöverföring

Virkesbörsen använder IT-leverantörer för hosting- och drifttjänster med verksamhet utanför Sverige. Detta innebär att Virkesbörsen kommer att överföra dina personuppgifter utanför EU/EES, för närvarande till USA.

Överföring av personuppgifter sker dock enbart i undantagsfall till länder utanför EU/EES och endast under förutsättningen att överföringen är laglig enligt tillämplig dataskyddslagstiftning till skydd för din personliga integritet i mottagande land med hänvisning till; (i) EU-kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå; (ii) tillämpning av EU-kommissionens standardavtalsklausuler för tredjelandsöverföring; (iii) att mottagaren av Privacy Shield-regelverket och därmed kravet på adekvat skyddsnivå (gäller överföring till USA); eller (iv) andra lämpliga skyddsåtgärder till uppfyllande av tillämplig dataskyddslagstiftning.

Dina rättigheter som registrerad i Appen och användare av Tjänsterna

Du har rätt att erhålla information om vilka av dina personuppgifter som vi behandlar, i vilket syfte de behandlas, om sådana personuppgifter överförs till tredje land och vilka tredje parter som mottagit dina personuppgifter. För att förtydliga kan du närsomhelst vända dig till oss för att:

 • begära tillgång till och få information om vilka personuppgifter som behandlas i samband med ditt användande av Appen och/eller Tjänsterna,
 • be oss att rätta eventuella felaktiga uppgifter om dig,
 • begära att dina personuppgifter raderas,
 • På din förfrågan kommer all Användardata som vi inte är har en rättslig skyldighet att behålla att raderas,
 • be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter, och därvid skriftligen begära att uppgifterna inte får användas för direktmarknadsföringsändamål,
 • invända mot behandling av personuppgifter, eller
 • begära att få flytta personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig genom att erhålla dina personuppgifter, i den omfattning som de tillhandahållits från dig, i ett elektroniskt format som är allmänt använt för att kunna överföra dem till annan part (rätten till dataportabilitet).

För det fall du önskar komma i kontakt med oss angående någon av dessa punkter ber vi dig kontakta oss via vår hemsida på www.virkesborsen.se, eller genom att skicka ett mail till info@virkesborsen.se så finns vi för ditt förfogande.

Rätt att klaga till tillsynsmyndigheten

Vi hoppas att vi i denna Integritetspolicy har tydliggjort hur vi hanterar dina personuppgifter, men om någonting är oklart tar vi tacksamt emot din feedback och besvarar dina frågor så att vi kan förbättra vår kommunikation kring detta. Vi vill här även upplysa dig om att du har rätt att ge in klagomål till Datainspektionen eller annan relevant tillsynsmyndighet för det fall du anser att personuppgiftsbehandlingen är felaktig och inte uppfyller lagenliga krav.