None
Skogskompis
Posted: 24 januari 2019

Skogskompis - Diken

I skogen finns det många diken som gör att skogen växer bättre. Dessa behöver underhållas för att fungera. Det är dock väldigt viktigt att man gör detta på rätt sätt så man minimerar risken för ökad slamtransport och urlakning.

Man ska alltid ta ett samråd med skogsstyrelsen när det är dags att se över sina diken. Men det är även viktigt att prata med sina grannar, för oftast så berör ett dike flera marker än sin egna.

Det finns även en tre olika begrepp gällande skogsdiken, här förklara vi de.

Nydikning:
Här vill man sänka grundvattennivån permanent. Ett stort ingrepp och kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Svårt att få tillstånd till detta överlag och i södra delarna av landet är det i princip förbjudet.

Dikesrensning:
Här rensar men befintliga diken från grenar, gräs och annat som fyllt igen diket. Viktig är här att man inte går djupare än det ursprungliga djupet på diket. Har dike helt växt igen och det  blivit ett nytt naturtillstånd måste man hos Länsstyrelsen söka tillstånd, annars räcker det med samråd hos Skogsstyrelsen.

Skyddsdiking:
Syftet är att efter en föryngringsavverkning göre en tillfällig dränering av marken, då det vatten som den tidigare skogen sugit upp nu blir kvar i marken. Detta gör man för att förbättra möjligheterna för den nya skogen att etablera sig. Tanken är sedan att dessa diken ska växa igen och inte rensas. Även denna åtgärd kräver samråd med Skogsstyrelsen.

Vid alla av dessa åtgärder ökar transporten av slam, inte bara på den egna fastigheten utan hela vattensystem. Därför är det väldigt viktigt att göra dessa åtgärder på rätt sätt. Detta gör man genom att samråda med berörda myndigheter, anlita en professionell entreprenör och se till att skapa vattenfilter, allt för att minska riskerna med att slam ska ledas ut i större vattendrag. Detta gör man genom att skapa slamgropar innan ett större vattendrag. Och vattnet renas genom naturlig översilning.

Vill du läsa mer om detta så kolla på www.skogskunskap.se och vill du få tag på en entreprenör som kan hjälpa dig så använder du Skogsvårdstorget på Virkesbörsen.