None
Posted: 10 januari 2020

Virkesprisindikatorn december 2019

Virkesprisindikatorn:

Virkesmarknaden har försvagats succesivt sedan sommaren 2018 och prissänkningar på virke har gjorts regelbundet. Även om virkesmarknaden i sin helhet är betydligt svagare än för ett år sedan är den makroekonomiska utvecklingen inte lika tydligt nedåtgående och Virkesprisindikatorn var oförändrad i december jämfört med i november på 100,39. 

Bland annat steg inköpschefsindex för den svenska industrin i december. Det är dock fjärde månaden i rad som indexet är utanför tillväxtzonen (över 50)  och innebär att aktiviteten i svensk industri är fortsatt nedåtriktad även om nedgången bromsade in i december.

Geopolitisk oro kopplat till viktiga oljenationer har tryckt upp priset på olja och osäkerheter i omvärlden fortsätter att addera osäkerhet kring den framtida utvecklingen.

Det råder fortsatt stora regionala skillnader på virkesmarknaden i Sverige och även mellan de olika vedförbrukande företagen. Det gör att skogsägare kan ha mycket att vinna på att konkurrensutsätta sitt virke till så många olika köpare som möjligt.

BNP-utveckling:

BNP-tillväxten var något starkare än marknaden väntat sig under det tredje kvartalet, men det finns svaghetstecken som talar för en fortsatt inbromsning i den svenska ekonomin. Svensk BNP ökade 0,3 procent från föregående kvartal och 1,6 procent i årstakt. USA:s bruttonationalprodukt ökade något under årets tredje kvartal.

Valutor:

På kort sikt har Kronan stärkts mot några viktiga handelsvalutor. Den politiska osäkerheten i omvärlden är fortsatt betydande.

Klicka här för att ladda Virkesprisindikatorn